Elektro inspecties
Wat is een Scope 8 keuring?
De meeste bedrijven zijn bekend met de NEN 3140 keuring voor elektrisch handgereedschap en denken hiermee te voldoen aan de wettelijke eisen
zoals gesteld in de ARBO wet. Echter dient de elektrische installatie bij u in het bedrijf ook te voldoen aan de Arbowet!

Zie hieronder het citaat uit de ARBO wet artikel 3.4

Artikel 3.4. Elektrische installaties

1. Elektrische installaties zijn zodanig ontworpen, ingericht, aangelegd, onderhouden en gekenmerkt, dat een veilig gebruik van elektriciteit zo goed mogelijk is gewaarborgd.
Hiertoe zijn de nodige voorzieningen en beschermingsmaatregelen aangebracht. Daarbij is rekening gehouden met bijzondere eisen die kunnen voortkomen uit de wijze van het gebruik,
de gebruiksomstandigheden, de te verwachten uitwendige invloeden en onderhoudswerkzaamheden.

2. In een elektrische installatie zijn doeltreffende maatregelen genomen tegen het gevaar van brand, ontploffing, directe en indirecte aanraking en te dichte nadering.

3. Van iedere elektrische installatie zijn duidelijke, steeds bijgewerkte schema’s beschikbaar alsmede alle overige gegevens die nodig zijn voor een veilig gebruik van de elektrische installatie.

4. Het derde lid is niet van toepassing op elektrische installaties voor laagspanning van beperkte omvang. Ook in het burgerlijk wetboek word melding gemaakt van de zorgplicht van een werkgever
voor veilige werkomstandigheden.


Zie hieronder het citaat uit Burgerlijk Wetboek Boek 7 - Artikel 658 (18 juli 2016)

"De werkgever is verplicht de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee hij de arbeid doet verrichten, op zodanige wijze in te richten en te onderhouden alsmede voor het verrichten van de arbeid zodanige maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt” Als laatste is de nieuwe scope 8 methodiek, aangevuld met thermo grafisch, onderzoek en dan specifiek voor inspecties van elektrische installaties, vaak de beste methodiek om te voldoen aan voorwaarden vanuit uw (brand-)verzekeraar.

Waarom zou ik eigenlijk als eigenaar deze inspectie uit laten voeren?

Uit eerdere inspecties van ons blijkt dat veel organisaties hier niet of nauwelijks aandacht voor hebben, en de gedachte hebben: “Het werkt toch allemaal?” echter is gebleken dat 1 op de 3 branden in Nederland ontstaan door elektriciteit. Deze branden hadden in veel gevallen voorkomen kunnen worden door inspectie en onderhoud aan de installatie.

U kan als installatie-eigenaar, die periodiek een inspectie heeft laten uitvoeren, aantonen dat u voldoet aan de verplichting de elektrische installatie veilig te bedrijven (zorgplicht). In geval van een ongeval kan dit cruciaal zijn. Een ander voordeel is dat de bedrijfszekerheid toeneemt en mogelijke (brand)schade wordt voorkomen. Wat als er tekortkomingen uit de inspectie naar voren komen?

Hoe handel ik hier dan naar?

Uitgangspunt is dat u als opdrachtgever een goed beeld krijgt van wat verbeterd moet worden en met welke urgentie. Het rapport geeft geen oplossingen, maar constateringen. Afhankelijk van het type gebrek herstelt u als opdrachtgever het mankement zelf of laat een erkende installateur de herstelwerkzaamheden uitvoeren.

Windkracht Beheer en Inspecties B.V kan deze inspectie voor u verzorgen!